Asociatia Romana pentru Studiul Durerii

Statut

Articolul 1. Constituire


Prin conventia semnatarilor prezentului statut - constituit ca grup de initiativa - se infiinteaza ASOCIATIA ROMANA PENTRU STUDIUL DURERII (A.R.S.D.).


Articolul 2. Functionare


Asociatia functioneaza ca persoana juridica, pe data inregistrarii ei. Ea isi desfasoara activitatea in limitele legii romane, pe baza prezentului statut.


Articolul 3. Principii


Asociatia se declara si ramane:

 • Apolitica
 • Nonguvernamentala
 • Nationala

Articolul 4. Scop


Asociatia are scop nepatrimonial.


Articolul 5. Obiective


Asociatia are ca obiective:

 • promovarea si incurajarea studiului, cercetarii si terapiei stiintifice a durerii acute si cronice;
 • organizarea cadrului didactic pentru pregatirea si perfectionarea cadrelor pentru domeniul durerii;
 • organizarea, sustinerea si functionarea unui centru de stocare, prelucrare sidifuzare a informatiilor legate de domeniul durerii;
 • organizarea si sustinerea de congrese, simpozioane si cursuri de specialitate; organizarea de centre teritoriale;
 • organizarea si sustinerea unui centru de raspandire a informatiilor, inclusiv prin editarea unei reviste;
 • colaborarea, schimbul stiintific si de experienta cu organizatii similare nationale, regionale si internationale;
 • sustinerea si promovarea intereselor specifice ale pacientilor; apararea drepturilor si intereselor stiintifice si profesionale ale membrilor;
 • promovarea spiritului de solidaritate si intrajutorare umana.

Articolul 6. Sediul


Asociatia are sediul in Bucuresti, provizoriu in Spitalul Universitar, Splaiul Independentei nr.169, sector 5. Sediul se poate schimba - in municipiul Bucuresti - prin hotarare a Consiliului National si in alta localitate- prin hotarare a Congresului.


Articolul 7. Patrimoniul


Patrimoniul initial este compus din suma de 10.000 lei in numerar, constituita din contributia membrilor fondatori. Asociatia isi va completa patrimoniul prin taxa de inscriere, contributii, veniturile revistei, alte mijloace, precum si prin subscriptii si donatii. Subscriptiile si donatiile se aproba de catre Consiliul National.


Articolul 8. Membrii


Pot fi membri ai asociatiei, cu titlul prevazut la aliniatul 2, al prezentului articol, persoane fizice sau juridice, care:

 • se dovedesc interesate de obiectul asociatiei si actioneaza in sensul realizarii lui;
 • accepta prevederile statului.

Calitatea de membru al Asociatiei se poate dobandi cu titlul de:

 • membru titular: specialisti cu diploma universiatra medicala sau din domenii stiintifice preocupate de problematica durerii, cu practica in acest sens.
 • membru stagiar: specialisti cu diploma universitara medicala sau din domenii stiintifice preocupate de problematica durerii, care doresc sa se specializeze in acest domeniu si urmeaza formele de pregatire organizate de Asociatie, studenti de la institutele de invatamant superior medical sau din domenii stiintifice preocupate de problematica durerii, interesati de acest domeniu si care urmeaza forme de pregatire organizate de Asociatie. La terminarea acestor cursuri membrii stagiari pot deveni membri titulari in conditiile art. 9;
 • membrii in retragere: membrii titulari care, retrasi fiind din activitatea profesionala, solicita acest titlu;
 • membrii de onoare: romani si straini specialisti din domeniul medical sau altele, preocupati de problematica durerii, cu o contributie deosebita stiintifica, practica sau didactica;
 • membrii pe viata: fosti presedinti ai Asociatiei;
 • membrii sustinatori: persoane fizice sau juridice din Romania sau strainatate care, neputand deveni membri cu alt titlu sustin si contribuie la realizarea obiectivului Asociatiei prin mijloace caritabil-filantropice.

Articolul 9. Obtinerea calitatii de membru titular si membru stagiar


Orice cetatean roman, fara deosebire de nationalitate, religie, sex, orientare sau aparenta politica, poate solicita obtinerea calitatii de:

 • membru titular, daca poate justifica: o pregatire de specialitate; interes, activitate sau pregatire specifica in domeniul durerii; recomandarea a doi membrii ai Asociatiei, fondatori sau titulari.
 • membru stagiar, daca poate justifica: o pregatire de specialitate, sau absolvirea anului II, de studii superioare in domeniul medical sau altul preocupat de problematica durerii si continuarea studiilor intr-o forma de invatamant superior, precum si dorinta de instruire in domeniul durerii; inscrierea si frecventarea de cursuri de pregatire organizate de asociatie; recomandarea a doi membri ai Asociatiei, fondatori sau titulari.

Cererile se aproba nominal de catre Consiuliul National, al Asociatiei pe baza avizului Comisiei de verificare a membrilor. Membrii titulari si stagiari au drepturile si obligatiile prevazute de art.15 si respectiv 16.


Articolul 10. Obtinerea calitatii de membru in retragere


Calitatea de “membru in retragere” se aproba de catre Consiliul National al Asociatiei pe baza unei cereri avizate de Comisia de Verificare a membrilor.


Articolul 11. Acordarea titlului de membru de onoare


Titlul de onoare se acorda de Congresul Asociatiei la propunerea Consiliului National. Criteriile de acordare si numarul membrilor de onoare se stabilesc de catre Congres.


Articolul 12. Acordarea titlului de membru pe viata


Presedintii Asociatiei, la depunerea mandatului, au dreptul de a primi titlul de membru pe viata. Acordarea titlului se face de catre Congresul Asociatiei.


Articolul 13. Acordarea titlului de membru sustinator


Titlul de membru sustinator se acorda de catre Consiliul National la propunerea comisiei de verificare a membrilor si a comisiei umanitare.

Titlul se acorda in calitate de afiliat sau sponsor.

Criteriile de acordare a calitatii se determina de Congresul Asociatiei. Membrii sustinatori pot renunta oricand la acest titlu, cu efecte decurgand din data depunerii renuntarii la secretariatul Asociatiei.


Articolul 14. Taxe, cotizatii, subscriptii


Membrii titulari si membrii stagiari sunt tinuti a achita pe data comunicarii acordarii calitatii, o taxa de inscriere, iar anual, o cotizatie.

Cotizatia membrilor titulari (activi si stagiari) precum si subscriptia membrilor sustinatori se achita: pe data comunicarii acordarii (titlului) pentru anul in curs sau pana la data de 01.09. al fiecarui an pentru anul calendaristic urmator.

Neplata taxei, cotizatiei sau subscriptiei duce la retragera calitatii, cu respectarea urmatoarelor proceduri: notificarea situatiei cu indicarea unui termen de gratie si supunerea cazului analizei si hotararii Consiliului National. Cazul se solutioneaza intr-un termen de cel mult 60 zile de la sesizarea Consiliului National.


Articolul 15. Drepturile membrilor


Membrii titulari ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 • sa participe la activitatile Asociatiei in toate formele in care se organizeaza;
 • sa exprime liber si argumentat opinii, studii, priopuneri, critici in orice probleme legate de obiectul sau activitatea Asociatiei;
 • sa aibe acces la toate formele de informare si documentare, organizate de Asociatie;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei, la toate nivele de organizare;
 • sa obtina sprijin - sub toate formele si in limitele obiectului de activitate al Asociatiei pentru desfasurarea activitatii sale;
 • sa se specializeze si sa se perfectioneze cu sprijinul Asociatiei;
 • sa se retraga din Asociatie;
 • sa recomande noi membri.

Membrii de onoare si sustinatori au toate drepturile recunoscute membrilor titulari, mai putin cele prevazute la punctul 4 si 8. Membrii sustinatori au dreptul sa formuleze argumentat, opinii, propunei, critici cu privire la activitatea Asociatiei. Membrii de onoare si sustinatori desemneaza din randul lor jumatate din membrii comitetului umanitar. Membrii sustinatori desemneaza o treime din numarul membrilor comisiei de cenzori.


Articolul 16. Obligatiile membrilor


Toti membrii, indiferent de titlul detinut, au obligatia sa:

 • respecte prevederile statului;
 • participe activ si sa sustina eficient activitatea Asociatiei;
 • accepte si sa aplice hotararile legale si statuare adoptate de catre Asociatie si organele sale;

Membrii titulari si stagiari au obligatia de a achita taxa de inscriere si cotizatia.


Articolul 17. Taxa de inscriere


Taxa de inscriere poate fi modificata prin hotarare a congresului. Membrii de onoare si sustinatori nu datoreaza aceasta taxa.


Articolul 18. Cotizatia


Membrii asociatiei achita anual o cotizatie.

Membrii de onoare, sustinatori si in retragere nu datoreaza cotizatie.

Cuantumul cotizatiei poate fi modificat prin hotarare ordinara a Adunarii Generale.


Articolul 19. Conducerea asociatiei


Organele de conducere ale Asociatiei sunt:

 • Congresul
 • Consiliul National.

Articolul 20. Congresul

Congresul Asociatiei se convoaca o data pe an. Congresul isi desfasoara activitatea in doua etape stiintifica si administrativa.

Etapa administrativa functioneaza regulamentar in prezenta a minimum 75% din totalul membrilor titulari, pe viata si sustinatori. Congresul se convoaca cu minimum 30 zile inainte de data fixata.


Articolul 21. Competentele congresului


Congresul este competent a hotari asupra oricaror alte probleme ce tin de obiectul si activitatea Asociatiei. Este de competenta exclusiva a Congresului:

 • aprobarea rapoartelor Consiliului National, comisiei de cenzori si a comitetelor;
 • aprobarea planului de activitate;
 • aprobarea planului de venituri si cheltuieli;
 • modificarea statului;
 • numirea si revocarea membrilor Consiliului National, Comisiei de cenzori si al comitetelor numite de ea;
 • stabilirea numarului maxim de membri de onoare;
 • stabilirea criteriilor de acordare, a titlului de membru de onoare si sustinator;
 • numirea membrilor de onoare;
 • validarea hotararilor de primire, asociere, retragere si revocare a calitatii de membru;
 • aprobarea structurii de personal salariat;
 • afilierea Asociatiei;
 • stabilirea taxei de inscriere, cotizatiei.

Articolul 22. Congresul extraordinar


In caz de nevoie Consiliul National, Comisia de cenzori, 50% din totalul membrilor cu drept de vot,sau 50% din numarul filialelor teritoriale pot solicita convocarea unui Congres Extraordinar. Congresul Extraordinar are numai atributii administrative. Cei ce emit convocarea Congresului Extraordinar stabilesc si ordinea de zi. Convocarea se face minimum 30 zile inainte de data fixata.


Articolul 23. Conducerea congreselor


Lucrarile Congreselor se asigura de un prezidiu format pe baza propunerilor membrilor prezenti. Prezidiul Congresului ordinar este condus de Presedintele Asociatiei sau o persoana numita de el.


Articolul 24. Consiliul national


Intre congrese, activitatea Asociatiei este condusa de Consiliul National. Consiliul National se compune din 9-15 membri titulari reprezentand egal toate filialele si specialitatile, alesi pentru cel mult doua mandate. Consiliul National este ales pentru o perioada de trei ani. Consiliul National isi desfasoara activitatea in plen o data la sase luni, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui Asociatiei ori a cel putin1/3 din membrii sai. Convocarea Consiliului se face cu minimum 30 zile inainte de data stabilita cu comunicarea ordinei de zi.

Din Consiliu fac parte de drept:

 • ultimul presedinte eliberat din functie;
 • presedintele Consiliului umanitar;
 • redactorul sef al revistei Asociatiei.

In caz de vacanta a unui/unor locuri din Consiliu, membrii in functie impreuna cu presedintii comisiilor permanente aleg un inlocuitor; acesta se valideaza de primul congres si exercita atributiile pentru durata ce a ramas de executat din mandat.


Articolul 25. Competentele consiliului national


Consiliul National are toate puterile pentru transpunerea in viata a hotararilor Adunarilor Generale. In acest scop Consiliul National adopta toate hotaririle si ia toate masurile si care nu cad in arcina exclusiva a Adunarii General. Consiliul National alege dintre membrii sai pe presedintele asociatiei si pe membrii Biroului Executiv.


Articolul 26. Biroul executiv


Biroul Executiv asigura activitatea curenta a Asociatiei. El se compune din:

 • Presedinte;
 • Vicepresedinte;
 • Presedintele eliberat din functie
 • Vicepresedinte;
 • Secretar;
 • Trezorier.

Presedintele asigura conducerea efectiva a activitatii Asociatiei, reprezinta si angajeaza Asociatia. El conduce sedintele Consiliului National precum si Congresul. Vicepresedintele asista pe presedinte in activitatea sa si il inlocuieste in caz de nevoie. Presedintele eliberat din functie asista, la cererea presedintelui pe vicepresedinte in indeplinirea atributiilor lui si il inlocuieste in caz de nevoie. Secretarul organizeaza si asigura tinerea tutror documentelor si evenimentelor Asociatiei - altele decat cele financiare - precum si intreaga activitate tehnico-administrativa. Trezorierul este custodele patrimoniuluji Asociatiei. El raporteaza periodic, Consiliului asupra situatiei financiare a Asociatiei. Secretarul si trezorierul pot fi realesi in functie, fara a se aplica prevederile art.24 alin.3.


Articolul 27. Indemnizatii, salarii


Membrii Biroului Executiv au dreptul la rambunsarea cheltuielilor de deplasare si reprezentare. Congresul este in drept a stabili functiile din birou care se salarizeaza.


Articolul 28. Filiale


La cererea a minimum 25 membri titulari, si pe viata, actionand intr-o zona geografica nationala determinata, Consiliul National poate aproba infiintarea de filiale teritoriale. Filialele sunt conduse de un birou cu aceiasi structura ca si cea centrala, formata din membrii titulari alesi de membrii cu drept de vot ai filialei respective. Biroul filialei coordoneaza in zona sa de activitate aplicarea hotararilor Consiliului National. Filiala are drept de existenta atata timp cat are minimum 25 membri titulari si pe viata practicand in zona sa.


Articolul 29. Grupuri de studii


La cererea a minimum 5 membri titulari ori a unor persoane, organe sau organizatii interesate se pot forma grupari de interes comun. Consiliul National aproba programul de studii, realizarea si conducerea activitatii precum si sustinerea financiar-materiala a grupurilor de studii.


Articolul 30. Comisii si comitete


Congresul stabileste obiectul de activitate, atributiile, determinarea, competenta si caracterul comisiilor si comitetelor permanente si temporare, precum si organul competent a le forma.


Articolul 31. Comisia de cenzori


Comisia de cenzori este compusa din 3-7 membri titulari si sustinatori. Ea supravegheaza si avizeaza activitatea financiara a Asociatiei. Comisia prezinta Congresului un raport cu privire la situatia financiara a Asociatiei si avizul sau fata de proiectul de buget. Comisia de cenzori poate fi asistata in atributiile ei de personal si firme calificate.


Articolul 32. Comitetul umanitar


Congresul nominalizeaza compnenta unui comitet umanitar cu activitate caritabil-filantropica. Completul se formeaza din: 1/3 membrii titulari; 1/3 membrii sustinatori; 1/3 membrii in retragere.

Comitetul isi alege un presedinte, doi vicepresedinti si un secretar. Comitetul prezinta anual Adunarii Generale un raport financiar de activitate si un program de activitate si de cheltuieli.

Comitetul are urmatoarele atributii: colecteaza subventii; face propuneri de actiuni umanitare si le executa pe cele aprobate; face propuneri si sustine acordarea titlului de membru sustinator.


Articolul 33. Comisia de verificare a membrilor


Comisia se compune din 3-5 membri titulari si un secretar. Ea este condusa de un presedinte numit congres.

Comisia:

 • analizeaza si refera asupra cererilor de intrare, in asociatie si propunerilor de acordare a titlurilor;
 • analizeaza si refera asupra situatiilor de incalcare a prevederilor statului;
 • analizeaza si refera asupra criteriilor de acordare a titlurilor de mebru de onoare si membru sustinator;
 • analizeaza, refera si propune acordarea titlurilor de membru de onoare si sustinator.

Articolul 34. Excluderea


Incalcarea cu vinovatie a principiilor si ratiunii Asociatiei ori a Statului permite excluderea membrului in cauza.


Articolul 35. Anual fiscal


Anul fiscal incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al aceluiasi an. In mod exceptional, primul an fiscal este cuprins intre data inregistrarii si 31 decembrie 1990.


Articolul 36. Dizolvare


Asociatia este dizolvata de drept la intervenirea unei cauze legale. Ea se dizolva si daca numarul de membri titulari (activi) scade sub 25.


ArticoluL 37. Lichidare


Lichidarea patrimoniului Asociatiei se face in conditiile legii. Activul de lichidare de doneaza conform hotararii Congresului ce hotaraste sau ia act de dizolvare.


Articolul 38. Afilieri


Asociatia isi rezerva dreptul de afiliere la orice organism national, regional sau international cu propuneri in domeniul sau de activitate.